Voorwaarden clubapp – Gebruikers

Amateurvoetbalapp (hierna te noemen: “AVA”), een handelsnaam van Bluedesk ROI CV,  (hierna te noemen: “BDR”) een mobiele applicatie ontwikkeld genaamd de Amateurvoetbalapp (hierna te noemen: “de Clubapp”);

De Clubapp is een mobiele applicatie die door BDR wordt aangeboden aan amateurverenigingen die lid zijn van de KNVB waardoor de vereniging in staat worden gesteld om o.a. haar wedstrijdprogramma’s, wedstrijduitslagen, competitiestanden en/of afgelastingen, nieuws (hierna te noemen: “Content”) en de eigen informatie van de betreffende vereniging (hierna te noemen: “Club Content”) openbaar te maken;

De vereniging waar de Gebruiker lid/belangstellende van is, wordt hierna genoemd: de “Amateurvereniging”.

De Gebruiker gaat door het gebruik van de Clubapp automatisch akkoord met onderstaande gebruikers-voorwaarden. Indien de Gebruiker deze gebruikersvoorwaarden niet aanvaardt, dient de Gebruiker zich volledig te onthouden van enig gebruik (van de functionaliteit) van de Clubapp.

1. De Gebruiker staat er jegens de Amateurvereniging, AVA en BDR voor in dat hij/zij te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruikersvoorwaarden zal nakomen en dat hij/zij zich zal houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Clubapp/ Content/Club-Content.

2. Alle rechten met betrekking tot intellectuele eigendom (waaronder het auteursrecht) met betrekking tot (de lay-out en content) van de Clubapp en van de Content berusten bij AVA, BDR en voor wat betreft Club-Content bij de Amateurvereniging. Tenzij expliciet anders aangegeven mag niets van en uit de Clubapp/ Content/Club-Content zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming worden gewijzigd, gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt, in enige vorm of op wat voor wijze dan ook en/of voor directe of indirecte commerciële doeleinden worden gebruikt.

3. De Gebruiker is uitsluitend bevoegd om de Clubapp als officieel kanaal van de Amateur vereniging, te raadplegen. Hiervoor wordt aan de Gebruiker een beperkt, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht verleend om de Clubapp/ Content/Club-Content te gebruiken voor persoonlijke doeleinden op de wijze en in het format zoals deze Content/Club-Content op de Clubapp ter beschikking wordt gesteld. Niets van wat in deze gebruikersvoorwaarden en/of in de Clubapp wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker te verlenen. Het gebruik is beperkt tot hetgeen in deze gebruikersvoorwaarden is beschreven. Dit gebruiksrecht wordt uitsluitend verleend op voorwaarde dat de Gebruiker instemt met en zich houdt aan het geheel van deze gebruikersvoorwaarden. De Gebruiker mag de Clubapp uitsluitend raadplegen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en is niet gerechtigd de Clubapp op welke wijze dan ook (commercieel) te exploiteren. Het is Gebruiker ten strengste verboden (de inhoud van) de Clubapp en de Content/Club-Content.voor en/of in enig ander bestand/ website/geschrift/publicatie te gebruiken. Elk ander gebruik van de Clubapp/Content/Club-Content waaronder downloaden, vermenigvuldiging, aanpassing, verkoop, distributie, toezending aan derden van (delen van) de Clubapp/Content/Club-Content, her-publicatie, vertaling, compilatie, her-productie, demontage en/of afleidingen ervan en gebruik voor directe of indirecte commerciële doeleinden zonder de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van AVA, BDR en de Amateurvereniging, is verboden.

4. De Clubapp mag slechts gebruikt worden door de Gebruiker voor het doel waarvoor zij door BDR aan de Amateurvereniging is verstrekt en waarvoor de Amateurvereniging op haar beurt deze aan de Gebruiker verstrekt.

5. Onder “Diensten” wordt verstaan: alle diensten die via de Clubapp ter beschikking worden gesteld, zoals het raadplegen van de Clubapp, het downloaden van Content/Club-Content en het uploaden door de Gebruiker van eigen Gebruiker Content (hierna te noemen: “GC”). Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden, mag de GC niet:
(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
(ii) inbreuk maken op rechten van de AVA, BDR, de Amateurvereniging en/of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
(iii) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermings- maatregelen van de Clubapp te omzeilen;
(v) gericht zijn op het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot de Clubapp/Content/Club-Content;
(vi) een commercieel karakter hebben, tenzij BDR en de Amateurvereniging hiervoor vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven; of
(vii) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens AVA, BDR, de Amateurvereniging en/of derden. BDR, AVA noch de Amateurvereniging voert een redactionele, inhoudelijke, technische of andersoortige controle uit op de GC. Bij gebruik van de Diensten kan de Clubapp daarom feitelijk onjuiste, beledigende en/of onfatsoenlijke GC van gebruikers kan bevatten waarvoor BDR, AVA noch de Amateurvereniging aansprakelijk zijn.

6. Onder de voorwaarden die in deze gebruikersvoorwaarden zijn gesteld, behoudt de Gebruiker in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan de Gebruiker toebehoren met betrekking tot de GC die door via de Clubapp ter beschikking worden gesteld (ge-upload) aan andere gebruikers van de Clubapp. Door het op deze manier ter beschikking stellen van de GC, verleent de Gebruiker automatisch aan de Amateurvereniging, AVA en aan BDR een wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sub-licentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die GC of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook ten behoeve van de Diensten, alsmede om de GC op te slaan in (elektronische) bestanden. De Amateurvereniging, AVA en BDR zijn niet aansprakelijk voor handelingen van derden in strijd met deze gebruikersvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van de door Gebruiker beschikbaar gestelde GC. Gebruiker staat ervoor in dat hij/zij bevoegd is om de GC ter beschikking te stellen in overeenstemming met deze gebruikersvoorwaarden en dat hij/zij gerechtigd is om de licentie als bedoeld in dit artikel 6 te verstrekken. Gebruiker is volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat hij/zij van de Diensten maakt. Gebruiker is jegens de Amateurvereniging, AVA en BDR aansprakelijk voor ieder gebruik van de Diensten dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden en vrijwaart hen voor alle aanspraken van derden in verband daarmee. Alle door de Amateurvereniging, AVA en BDR gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door Gebruiker worden vergoed. De Amateurvereniging, AVA en BDR behouden zich – zonder opgave van redenen – het recht voor om de GC te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze gebruikersvoorwaarden bepaalde. Hieronder staat een niet uitputtende opsomming van GC die in ieder geval niet ter beschikking gesteld mag worden via de Clubapp (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van de Amateurvereniging, AVA en BDR is of bepaalde GC wel of niet is toegestaan), het gaat om GC:
(i) die discriminerend is m.b.t. uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
(ii) die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
(iii) die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
(iv) die in strijd is met de openbare orde, goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
(v) waarmee persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
(vi) waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
(vii) waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy-rechten of waarmee enige andere rechten worden geschonden;
(viii) waarin kettingbrieven, junk mail of spam betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële en/of illegale doeleinden;
(ix) waarin foto’s of beeltenissen zijn opgenomen van andere persoon/personen zonder diens/hun toestemming;
(x) die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruikersvoorwaarden. De Amateurvereniging, AVA en BDR behouden zich recht voor de bevoegde opsporingsinstanties in te lichten over GC die in strijd is met de openbare orde of anderszins in strijd is met de wet.

7. AVA, BDR en de Amateurvereniging zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade/kosten van wat voor aard dan ook, die voor een Gebruiker ontstaat door het niet deels/volledig of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen voortvloeiende uit deze gebruikersvoorwaarden, voor zover zulks het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

8. De Clubapp is slechts een hulpmiddel c.q. service. De informatie in de Clubapp/de Content/Club-Content is puur informatief. De AVA, BDR en de Amateurvereniging pretenderen op geen enkele wijze de juistheid, accuraatheid en/of volledigheid van deze informatie/de Content/Club-Content noch dat deze volledig up-to-date is. Door AVA, BDR en de Amateurvereniging wordt derhalve op geen enkele wijze een garantie in deze afgegeven. AVA, BDR en de Amateurvereniging garanderen niets m.b.t. de inhoud en/of de geschiktheid van de Clubapp/Content/Club-Content voor een bepaald doel.

9. Hoewel de Clubapp met grote zorgvuldigheid is ontwikkeld, samengesteld en telkens wordt aangevuld, zijn AVA, BDR en de Amateurvereniging op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor (in ieder geval doch niet uitsluitend) de gevolgen van eventuele omissies, onjuistheden, virussen en/of andere schadelijke elementen van de Clubapp en/of de Content/Club-Content, noch voor (de gevolgen van) enig gebruik hiervan of het niet kunnen gebruiken ervan om wat voor redenen dan ook. Noch garanderen AVA, BDR en de Amateurvereniging dat de Clubapp/Content/Club-Content te allen tijde en zonder onderbrekingen, storingen en/of fouten beschikbaar is, dat gebreken te allen tijde hersteld worden, of dat de Clubapp/Content/Club-Content en de server waarop die zich bevindt vrij zijn van virussen en andere besmettelijke en/of schadelijke bestanden. AVA, BDR en de Amateurvereniging zijn niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de computer, data/gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen als gevolg van gebruik van de Clubapp/ Content/Club-Content.

10. AVA en BDR behouden zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen zonder de Gebruiker daarvan in kennis te stellen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de voorwaarden telkens te raadplegen vóór gebruik van de Clubapp, zodat de Gebruiker op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

11. AVA en BDR behouden zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de Clubapp te wijzigen, zonder nadere aankondiging of aansprakelijkheid.

12. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die AVA en BDR ten dienst staan, zijn AVA en BDR te allen tijde zonder opgave van redenen gerechtigd om toegang van de Gebruiker tot de Clubapp/Content/Club-Content – al dan niet tijdelijk – te blokkeren, op te schorten of te beëindigen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
(i) de Gebruiker in strijd handelt met deze voorwaarden;
(ii) AVA en BDR van mening zijn dat de handelingen van de Gebruiker schade en/of aansprakelijkheid aan AVA en/of BDR kunnen toebrengen. AVA en BDR zijn hierdoor in geen geval aansprakelijk.

13. Partijen spannen zich in om geschillen samenhangend met de uitvoering van deze gebruikersvoorwaarden, in goed onderling overleg onderling op te lossen. Indien zulks niet tot resultaat leidt, zijn alle partijen gerechtigd om een dergelijk geschil onder de aandacht te brengen van uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam onder toepassing van Nederlands recht. Mocht een officiële rechtbank een van de bepalingen in deze gebruikersvoorwaarden nietig verklaren, dan zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen.

Amateurvoetbalapp (hierna te noemen: “AVA”), een 100%-dochteronderneming van de Bluedesk ROI CV,  (hierna te noemen: “BDR”) een mobiele applicatie ontwikkeld genaamd de Amateurvoetbalapp (hierna te noemen: “de Clubapp”);

De Clubapp is een mobiele applicatie die door BDR wordt aangeboden aan amateurverenigingen die lid zijn van de KNVB waardoor de vereniging in staat worden gesteld om o.a. haar wedstrijdprogramma’s, wedstrijduitslagen, competitiestanden en/of afgelastingen, nieuws (hierna te noemen: “Content”) en de eigen informatie van de betreffende vereniging (hierna te noemen: “Club Content”) openbaar te maken;

De vereniging waar de Gebruiker lid/belangstellende van is, wordt hierna genoemd: de “Amateurvereniging”.

De Gebruiker gaat door het gebruik van de Clubapp automatisch akkoord met onderstaande gebruikers-voorwaarden. Indien de Gebruiker deze gebruikersvoorwaarden niet aanvaardt, dient de Gebruiker zich volledig te onthouden van enig gebruik (van de functionaliteit) van de Clubapp.

1. De Gebruiker staat er jegens de Amateurvereniging, AVA en BDR voor in dat hij/zij te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruikersvoorwaarden zal nakomen en dat hij/zij zich zal houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Clubapp/ Content/Club-Content.

2. Alle rechten met betrekking tot intellectuele eigendom (waaronder het auteursrecht) met betrekking tot (de lay-out en content) van de Clubapp en van de Content berusten bij AVA, BDR en voor wat betreft Club-Content bij de Amateurvereniging. Tenzij expliciet anders aangegeven mag niets van en uit de Clubapp/ Content/Club-Content zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming worden gewijzigd, gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt, in enige vorm of op wat voor wijze dan ook en/of voor directe of indirecte commerciële doeleinden worden gebruikt.

3. De Gebruiker is uitsluitend bevoegd om de Clubapp als officieel kanaal van de Amateur vereniging, te raadplegen. Hiervoor wordt aan de Gebruiker een beperkt, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht verleend om de Clubapp/ Content/Club-Content te gebruiken voor persoonlijke doeleinden op de wijze en in het format zoals deze Content/Club-Content op de Clubapp ter beschikking wordt gesteld. Niets van wat in deze gebruikersvoorwaarden en/of in de Clubapp wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker te verlenen. Het gebruik is beperkt tot hetgeen in deze gebruikersvoorwaarden is beschreven. Dit gebruiksrecht wordt uitsluitend verleend op voorwaarde dat de Gebruiker instemt met en zich houdt aan het geheel van deze gebruikersvoorwaarden. De Gebruiker mag de Clubapp uitsluitend raadplegen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en is niet gerechtigd de Clubapp op welke wijze dan ook (commercieel) te exploiteren. Het is Gebruiker ten strengste verboden (de inhoud van) de Clubapp en de Content/Club-Content.voor en/of in enig ander bestand/ website/geschrift/publicatie te gebruiken. Elk ander gebruik van de Clubapp/Content/Club-Content waaronder downloaden, vermenigvuldiging, aanpassing, verkoop, distributie, toezending aan derden van (delen van) de Clubapp/Content/Club-Content, her-publicatie, vertaling, compilatie, her-productie, demontage en/of afleidingen ervan en gebruik voor directe of indirecte commerciële doeleinden zonder de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van AVA, BDR en de Amateurvereniging, is verboden.

4. De Clubapp mag slechts gebruikt worden door de Gebruiker voor het doel waarvoor zij door BDR aan de Amateurvereniging is verstrekt en waarvoor de Amateurvereniging op haar beurt deze aan de Gebruiker verstrekt.

5. Onder “Diensten” wordt verstaan: alle diensten die via de Clubapp ter beschikking worden gesteld, zoals het raadplegen van de Clubapp, het downloaden van Content/Club-Content en het uploaden door de Gebruiker van eigen Gebruiker Content (hierna te noemen: “GC”). Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden, mag de GC niet:
(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
(ii) inbreuk maken op rechten van de AVA, BDR, de Amateurvereniging en/of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
(iii) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermings- maatregelen van de Clubapp te omzeilen;
(v) gericht zijn op het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot de Clubapp/Content/Club-Content;
(vi) een commercieel karakter hebben, tenzij BDR en de Amateurvereniging hiervoor vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven; of
(vii) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens AVA, BDR, de Amateurvereniging en/of derden. BDR, AVA noch de Amateurvereniging voert een redactionele, inhoudelijke, technische of andersoortige controle uit op de GC. Bij gebruik van de Diensten kan de Clubapp daarom feitelijk onjuiste, beledigende en/of onfatsoenlijke GC van gebruikers kan bevatten waarvoor BDR, AVA noch de Amateurvereniging aansprakelijk zijn.

6. Onder de voorwaarden die in deze gebruikersvoorwaarden zijn gesteld, behoudt de Gebruiker in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan de Gebruiker toebehoren met betrekking tot de GC die door via de Clubapp ter beschikking worden gesteld (ge-upload) aan andere gebruikers van de Clubapp. Door het op deze manier ter beschikking stellen van de GC, verleent de Gebruiker automatisch aan de Amateurvereniging, AVA en aan BDR een wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sub-licentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die GC of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook ten behoeve van de Diensten, alsmede om de GC op te slaan in (elektronische) bestanden. De Amateurvereniging, AVA en BDR zijn niet aansprakelijk voor handelingen van derden in strijd met deze gebruikersvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van de door Gebruiker beschikbaar gestelde GC. Gebruiker staat ervoor in dat hij/zij bevoegd is om de GC ter beschikking te stellen in overeenstemming met deze gebruikersvoorwaarden en dat hij/zij gerechtigd is om de licentie als bedoeld in dit artikel 6 te verstrekken. Gebruiker is volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat hij/zij van de Diensten maakt. Gebruiker is jegens de Amateurvereniging, AVA en BDR aansprakelijk voor ieder gebruik van de Diensten dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden en vrijwaart hen voor alle aanspraken van derden in verband daarmee. Alle door de Amateurvereniging, AVA en BDR gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door Gebruiker worden vergoed. De Amateurvereniging, AVA en BDR behouden zich – zonder opgave van redenen – het recht voor om de GC te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze gebruikersvoorwaarden bepaalde. Hieronder staat een niet uitputtende opsomming van GC die in ieder geval niet ter beschikking gesteld mag worden via de Clubapp (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van de Amateurvereniging, AVA en BDR is of bepaalde GC wel of niet is toegestaan), het gaat om GC:
(i) die discriminerend is m.b.t. uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
(ii) die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
(iii) die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
(iv) die in strijd is met de openbare orde, goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
(v) waarmee persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
(vi) waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
(vii) waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy-rechten of waarmee enige andere rechten worden geschonden;
(viii) waarin kettingbrieven, junk mail of spam betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële en/of illegale doeleinden;
(ix) waarin foto’s of beeltenissen zijn opgenomen van andere persoon/personen zonder diens/hun toestemming;
(x) die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruikersvoorwaarden. De Amateurvereniging, AVA en BDR behouden zich recht voor de bevoegde opsporingsinstanties in te lichten over GC die in strijd is met de openbare orde of anderszins in strijd is met de wet.

7. AVA, BDR en de Amateurvereniging zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade/kosten van wat voor aard dan ook, die voor een Gebruiker ontstaat door het niet deels/volledig of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen voortvloeiende uit deze gebruikersvoorwaarden, voor zover zulks het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

8. De Clubapp is slechts een hulpmiddel c.q. service. De informatie in de Clubapp/de Content/Club-Content is puur informatief. De AVA, BDR en de Amateurvereniging pretenderen op geen enkele wijze de juistheid, accuraatheid en/of volledigheid van deze informatie/de Content/Club-Content noch dat deze volledig up-to-date is. Door AVA, BDR en de Amateurvereniging wordt derhalve op geen enkele wijze een garantie in deze afgegeven. AVA, BDR en de Amateurvereniging garanderen niets m.b.t. de inhoud en/of de geschiktheid van de Clubapp/Content/Club-Content voor een bepaald doel.

9. Hoewel de Clubapp met grote zorgvuldigheid is ontwikkeld, samengesteld en telkens wordt aangevuld, zijn AVA, BDR en de Amateurvereniging op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor (in ieder geval doch niet uitsluitend) de gevolgen van eventuele omissies, onjuistheden, virussen en/of andere schadelijke elementen van de Clubapp en/of de Content/Club-Content, noch voor (de gevolgen van) enig gebruik hiervan of het niet kunnen gebruiken ervan om wat voor redenen dan ook. Noch garanderen AVA, BDR en de Amateurvereniging dat de Clubapp/Content/Club-Content te allen tijde en zonder onderbrekingen, storingen en/of fouten beschikbaar is, dat gebreken te allen tijde hersteld worden, of dat de Clubapp/Content/Club-Content en de server waarop die zich bevindt vrij zijn van virussen en andere besmettelijke en/of schadelijke bestanden. AVA, BDR en de Amateurvereniging zijn niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de computer, data/gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen als gevolg van gebruik van de Clubapp/ Content/Club-Content.

10. AVA en BDR behouden zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen zonder de Gebruiker daarvan in kennis te stellen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de voorwaarden telkens te raadplegen vóór gebruik van de Clubapp, zodat de Gebruiker op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

11. AVA en BDR behouden zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de Clubapp te wijzigen, zonder nadere aankondiging of aansprakelijkheid.

12. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die AVA en BDR ten dienst staan, zijn AVA en BDR te allen tijde zonder opgave van redenen gerechtigd om toegang van de Gebruiker tot de Clubapp/Content/Club-Content – al dan niet tijdelijk – te blokkeren, op te schorten of te beëindigen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
(i) de Gebruiker in strijd handelt met deze voorwaarden;
(ii) AVA en BDR van mening zijn dat de handelingen van de Gebruiker schade en/of aansprakelijkheid aan AVA en/of BDR kunnen toebrengen. AVA en BDR zijn hierdoor in geen geval aansprakelijk.

13. Partijen spannen zich in om geschillen samenhangend met de uitvoering van deze gebruikersvoorwaarden, in goed onderling overleg onderling op te lossen. Indien zulks niet tot resultaat leidt, zijn alle partijen gerechtigd om een dergelijk geschil onder de aandacht te brengen van uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam onder toepassing van Nederlands recht. Mocht een officiële rechtbank een van de bepalingen in deze gebruikersvoorwaarden nietig verklaren, dan zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen.